شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

جدول محاسبه سایز گلند

جدول محاسبه سایز گلند (متریک )

جدول زیر با توجه به تعداد رشته سیم ها و نیز سطح مقطع آن سایز گلند قابل محاسبه است.

جدول سایز گلند بر جسب متریک بوده و در صورت درخواست گلند اینچی میتوان به قسمت جدول تبدیل سایز متریک به اینچ مراجعه نمایید.

سایزNتعداد رشته
سیم۱۲۳۳٫۵۴۵۷۱۰۱۲۱۹۲۷۳۷۷۸
۱٫۵M20SM20SM20SM20SM20SM20M20M25M25M32M32
۲٫۵M20SM20SM20M20M20M25M25M25M32M32M40
۴M20SM20M20M20M25M25M25M32M40M40M50
۶M20M20M20
۱۰M25M25M25
۱۶M25M25M25
۲۵۱۶M25M25M32M32
۳۵۱۶M25M32M32M32
۵۰۲۵M25M25M32M32M40
۷۰۳۵M25M32M40M40M40
۹۵۵۰M25M40M50M50M50
۱۲۰۷۰M25M40M50M50M50
۱۵۰۷۰M32M40M50M50M50
۱۸۵۹۵M32M50M50M63M63
۲۴۰۱۲۰M40M50M63M63M63
۳۰۰۱۵۰M40M63M63M75M75
۴۰۰۱۸۵M50M63M75M75M75
۵۰۰M50
۶۳۰M50
۸۰۰M63
۱۰۰۰M63