شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

روش اتصال سیم به میله ارت

 در شکل زیر چند روش اتصال سیم مسی به میله ارت نمایش داده شده است