شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

طبقه بندی گروه های انفجاری

جدول زیر نشان دهنده گروه های گازی می باشد: